/

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

I. TOEPASSINGSGEBIED

Het feit dat de koper een bestelling plaatst bij de verkoper impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van zijn algemene verkoopvoorwaarden. Uitzonderlijke of aanvullende clausules zijn alleen van toepassing na schriftelijke bevestiging van ons en uitsluitend in het kader van het contract waarvoor ze zijn aanvaard. De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan zij niet afwijken, blijven van toepassing.

II. BESTELVOORWAARDEN

Elke bestelling moet, om geldig te zijn, door de verkoper worden bevestigd. Het uitblijven van opmerkingen van de koper binnen zeven dagen na ontvangst van deze bevestiging, staat gelijk aan de aanvaarding van deze bevestiging.

Daarnaast moet u er meer over weten.

III. RESOLUTIE

Als de koper afziet van zijn bestelling of deze niet binnen de gestelde termijn komt intrekken, wordt het contract van rechtswege beëindigd en verkrijgt de aanbetaling de verkoper als compensatie, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt om te beschikken. van de goederen. Evenzo, indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij failliet wordt verklaard, indien hij een gerechtelijk of minnelijk akkoord of surseance van betaling aanvraagt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, worden deze activa volledig of gedeeltelijk in beslag worden genomen of als het de exclusiviteitsconcessies niet respecteert, behouden we ons het recht voor om te oordelen dat het contract, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, automatisch wordt beëindigd op fout van de de koper voor het nog niet betaalde deel, simpelweg door het optreden van een van de bovengenoemde gebeurtenissen. In alle gevallen waarin, onder deze algemene voorwaarden, de overeenkomst door ons als ontbonden wordt beschouwd op grond van het onrecht van de klant, hebben wij het recht om de teruggave van reeds geleverde, maar nog niet betaalde goederen te eisen en deze te koop aan te bieden. . In het geval dat we gebruik maken van het recht om de geplande verkoop te annuleren, evenals in het geval van een gerechtelijke oplossing, voor het onrecht van de koper, zal deze laatste aansprakelijk zijn voor een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het bedrag van de Factuur.

Daarnaast moet u er meer over weten.

IV. CASUALITEITEN OF OVERMACHT

De verkoper is ontslagen van zijn leveringsverplichting voor alle toevallige gebeurtenissen of overmacht, zoals overstromingen, branden, stakingen, uitsluitingen of gebrekkige leveringen van zijn leveranciers. De hoeveelheden die op het moment van het evenement klaar zijn om te worden geleverd, moeten door de klant worden geaccepteerd.

Daarnaast moet u er meer over weten.

V. VERKOOPPRIJS

De prijzen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de feitelijke levering, dat wil zeggen op het moment van vertrek van de goederen uit de lokalen van de verkoper, inclusief verpakking. De prijzen zijn exclusief BTW.

Daarnaast moet u er meer over weten.

VI. BETAALVOORWAARDEN

a) Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar, inclusief belastingen, zonder kosten voor ons en zonder korting, binnen 30 dagen na factuurdatum. Als de levering in twee of meer delen plaatsvindt, wordt elk deel van de levering afzonderlijk gefactureerd.

b) Het niet betalen op de vervaldag leidt automatisch tot een verhoging van een bedrag van 15% ineens, met een minimum van € 100, - en een rente van 1,2% per kalendermaand en zonder inleg merk op. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de bestelde goederen te leveren tegen terugbetaling van de prijs, zonder korting, alle kosten ten laste van de klant.

c) Bovendien komen de kosten van de behandeling van het dossier door het incassobureau waaraan het zal worden toevertrouwd, voor rekening van de schuldenaar, momenteel € 35 excl. BTW, wet MB (Belgische monitor) van 29/01/2003.

Daarnaast moet u er meer over weten.

VII. TITELBEHOUD CLAUSULE

a) De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hun prijs. De levering van commercial paper is pas de moeite waard na betaling van het instrument.

b) De koper is bevoegd om in het kader van de normale exploitatie van zijn winkel de geleverde goederen te verkopen. Deze machtiging vervalt echter bij niet tijdige betaling, betalingsincidenten of faillissement.

VIII. OVERDRACHT VAN RISICO'S

De goederen, zelfs gratis verkocht, reizen op risico en risico van de koper. Eventuele reserveringen moeten bij aflevering op de vervoersbon worden vermeld en vervolgens binnen de drie dagen per aangetekende brief worden meegedeeld, waarvan een kopie naar de verkoper wordt gestuurd.

Daarnaast moet u er meer over weten.

IX. AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIM

De aansprakelijkheid van de verkoper is strikt beperkt tot de vervanging van goederen die als defect worden erkend. Geen enkele klacht wordt aanvaard binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst van de goederen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

X. RETOUR

Elke terugzending van goederen, niet goedgekeurd door de verkoper, zal worden geweigerd.

Daarnaast moet u er meer over weten.

XI. NAMAAK

In overeenstemming met de geldende wetten is het de koper verboden, op straffe van vervolging, de modellen die hij heeft gekocht of gezien, geheel of gedeeltelijk te reproduceren. Het is hem ook verboden informatie door te geven op basis waarvan zijn modellen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gereproduceerd, in welk geval hij medeplichtig zou zijn aan het misdrijf van namaak.

Daarnaast moet u er meer over weten.

XII. JURISDICTIE

Alle geschillen waartoe het contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Charleroi, en evenzo in de gevallen waarin we worden aangehaald bij gedwongen tussenkomst, waar er meerdere verweerders zouden zijn, en waar de algemene voorwaarden van de koper zou voorzien in een andere territoriale jurisdictie.

© 2020 aangedreven door DIZUPS . Alle rechten voorbehouden.

youzign.png

GMMP SPRL

Rue de la Croyère, 5

7170 Manage

Belgique

Email : 

Tel : 

+32 477 18 12 12 

+33 7 87 99 14 20