top of page

/

Verkoopvoorwaarden

Standaard verkoopvoorwaarden voor het GMMP Srl

 

Algemene voorwaarden

 

Algemene informatie:

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna SCS) worden opgenomen als bestanddeel van alle contracten die GMMP Srl sluit als verkoper, zelfs als er niet expliciet naar verwezen wordt in andere contractuele overeenkomsten. Alle afwijkende en aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk worden gemaakt en zijn alleen van toepassing op de respectieve persoon die de contracten heeft ondertekend. Mondelinge aanvullende afspraken zijn niet geldig. Veranderingen en/of toevoegingen aan de overeenkomst mogen alleen door GMMP Srl worden uitgevoerd. De laatste versie van de standaard verkoopvoorwaarden voor producten heeft altijd voorrang op eerdere versies.

 

1. Bestelling, aanvaarding

Aanbiedingen gedaan door GMMP Srl zijn onderhevig aan wijzigingen. GMMP Srl behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in onderdelen of technische ontwikkelingen. De contractuele relatie wordt alleen afgesloten met onze schriftelijke bevestiging van verkoop.

 

2. Rangorde

In geval van conflicten of tegenstrijdigheden tussen de verschillende voorwaarden die van toepassing zijn tussen de partijen, geldt de volgende afnemende rangorde:

- De specifieke voorwaarden van de individuele aankooporder, naar behoren erkend door GMMP Srl;

- De algemene voorwaarden van GMMP Srl voor die onderdelen die niet gespecificeerd zijn in de algemene voorwaarden van de inkooporder.

3. Eigendomsvoorbehoud en afstand

Totdat de aankoopprijs van de goederen gedekt door dit contract of door enig ander contract gesloten tussen de koper en GMMP Srl volledig is betaald of voldaan, blijft het eigendom van de goederen gedekt door dit contract bij GMMP Srl.

4. Prijs en betaling

GMMP Srl verkoopt aan de koper volgens de voorwaarden die zijn gedefinieerd in de ingediende offerte. Prijzen worden uitgedrukt in euro's (€). Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, inclusief alle belastingen, zonder inhoudingen of kosten. Bij levering in twee of meer delen wordt elk deel van de levering afzonderlijk gefactureerd. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% aangerekend, met een minimum van €250, en een interest van 1,5% per kalendermaand. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de bestelde goederen te leveren, tegen terugbetaling van de prijs, zonder korting, alle kosten ten laste van de klant. Elke annulering van een bestelling geeft de klant automatisch recht op een schadevergoeding gelijk aan 10% van het bedrag van de bestelling, met een minimum van €1000. Als de klant niet één week voor de interventiedatum laat weten dat er een vertraging is, worden alle kosten voor opslag, laden en lossen van het materiaal en extra transport aan de klant doorberekend. Goedkeuring door een gecertificeerd bedrijf wordt verstuurd na ontvangst van de volledige betaling van de facturen.

 

5. Technische wijzigingen GMMP Srl zal alle productie, service, onderhoud of assemblage activiteiten naar beste weten, bedoelingen en te goeder trouw uitvoeren. Technische wijzigingen en upgrades kunnen worden aangebracht aan alle producten zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper. Let op: door deze voorwaarden te accepteren, accepteert u ook de regels in de gebruikershandleiding van de leverancier van de apparatuur.  

 

6. Garantie en aansprakelijkheid GMMP Srl garandeert haar producten voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van levering. De garantie dekt verborgen materiaal- en productiefouten. Schade als gevolg van onjuiste verzorging en gebruik, onderhoud of onjuist gebruik valt niet onder de garantie. Als een product defect raakt tijdens de garantieperiode, zal GMMP Srl haar best doen om het defect aan het product te verhelpen door een onderdeel te repareren of te vervangen. Andere claims voor eventuele schade zijn uitgesloten. Als het niet mogelijk is om aan te tonen dat het defect aan het product te wijten is aan een ontwerp- of productiefout veroorzaakt door GMMP Srl, dan zijn de reparatiekosten, inclusief transport en verpakking, voor rekening van de Koper. De koper moet GMMP Srl binnen drie dagen na installatie van de goederen schriftelijk op de hoogte stellen van duidelijke kwaliteits- en eigendomsgebreken; het verzenden van een dergelijke kennisgeving binnen deze periode is voldoende. In dit verband dienen foto's en video's van de defecten te worden gemaakt en zo gedetailleerd mogelijk aan GMMP Srl te worden beschreven. De bovengenoemde garantieperiode geldt niet voor tweedehands of gebruikte producten en moet van geval tot geval worden gecontroleerd. De gebruiker van het product moet getraind zijn en bekend zijn met de gebruikershandleiding en de gevaren van het werken op hoogte.

 

7. Communicatie Alle communicatie met betrekking tot bestellingen of andere zaken moeten worden gericht aan GMMP Srl Rue de la croyère 5 - 7170 Manage - admin@ligne-de-vie.eu De hierboven vermelde garantieperiode is niet van toepassing op tweedehands producten en moet van geval tot geval worden gecontroleerd. De koper stemt ermee in dat GMMP Srl het project als referentie mag vermelden aan derden en fotografische afbeeldingen mag gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

8. Toepasselijk recht en geschillen Deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst moeten buitengerechtelijk worden beslecht. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zal het geschil definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Charleroi.

bottom of page